CGM ERP – Szpitalny System Ekonomiczny

Charakterystyka systemu analityczno‑ekonomicznego

System CGM CLININET ERP to pakiet modułów ekonomicznych przeznaczonych dla jednostek medycznych. Jest to nie tylko rozbudowany system obsługi części administracyjnej szpitala lub przychodni, obejmujący tzw. część szarą (finanse, księgowość, kadry, płace itp.), lecz także wyspecjalizowane funkcje administracyjne, przeznaczone dla jednostek ochrony zdrowia, których brakuje w standardowych modułach ERP: planowanie harmonogramów pracy w części medycznej, wyspecjalizowane funkcje magazynowe, wbudowany automatyczny przepływ między częścią medyczną a administracyjną słowników, personelu, kosztów, dokumentów sprzedaży, magazynowych oraz pozostałych dokumentów księgowych i kadrowych.

Dlaczego CGM CLININET ERP?

CGM CLININET ERP to rozwiązanie złożone z szeregu modułów zintegrowanych ze sobą zarówno na poziomie dostępu do danych, jak i warstwy obsługi procesów biznesowych. Moduły te gromadzą i integrują dane ze zdarzeń gospodarczych, jak również epizodów medycznych. Pozwala to na szybki dostęp do informacji z poziomu konkretnych jednostek szpitala (księgowość, kadry, oddziały szpitalne itp.). Umożliwia również tworzenie tzw. informacji zarządczej, ułatwiającej kierownictwu podejmowanie decyzji. Rozwiązanie CGM CLININET ERP to:

 • zgodność z obowiązującym prawem, potwierdzona przez biegłych rewidentów,
 • funkcjonalności specjalistyczne dla jednostek ochrony zdrowia,
 • pełna integracja na poziomie wprowadzanych danych (informacja wprowadzona w dowolnym module staje się natychmiast dostępna w całym systemie). Uznane na świecie technologie analiz danych

Uznane na świecie technologie analiz danych

Nowoczesne technologie oraz osiągnięcia w dziedzinie hurtowni danych i analityki pozwalają na wykonywanie przejrzystych oraz łatwych do odczytania zestawień na podstawie wielowymiarowych analiz danych. Dzięki zaawansowanym algorytmom matematycznym system prezentuje rzetelne i miarodajne dane.

Moduły uzupełniające

Oprócz standardowych modułów system CGM CLININET ERP może zostać rozszerzony o dodatkowe moduły. W znacznym stopniu usprawniają one proces zarządzania dokumentacją, pracą personelu i funkcjonowaniem zakładu. Z pomocą modułów uzupełniających możliwe jest także zarządzanie placówką z poziomu managerskiego.

Wybrane moduły uzupełniające:

 • „Grafiki pracy i dyżurów personelu”,
 • „Rejestracja czasu pracy” (RCP),
 • „Elektroniczny obieg dokumentów” (EOD/Workflow).

Nadzór nad efektywnością personelu i czasem pracy pracowników to tylko niektóre możliwości rozszerzonej funkcjonalności CGM CLININET ERP.

Integracja z częścią medyczną

Produkowany przez CompuGroup Medical Polska system CGM CLININET jest rozwiązaniem zintegrowanym – łączy funkcjonalnie część medyczną i ekonomiczną. W ramach jednego systemu podlegają synchronizacji dane dotyczące kontrahentów, słowniki usług, ośrodki kosztów („5” i „7”), rodzaje kosztów („4”), faktury przychodowe wystawione na rzecz NFZ, faktury przychodowe za leczenie pacjenta w ramach współpracy z innymi kontrahentami, faktury kosztowe (np. apteka szpitalna), obroty na kontach (m.in. na potrzeby kalkulacji kosztów), klucze podziału, grafiki pracy i dyżurów, harmonogramy pracy, dane personelu, jednostek organizacyjnych czy też użytkowników. Daje to możliwość:

 • szczegółowej kalkulacji kosztów,
 • elektronicznej wymiany między gospodarką lekową a finansami,
 • automatyzacji przepływu innych dokumentów finansowych.

Dzięki integracji nie ma potrzeby korzystania z wielu programów. Dokument sprzedaży dla pacjenta wygenerowany w części medycznej staje się automatycznie widoczny również w księgowości.

System informowania kierownictwa

Jest to moduł przeznaczony dla kadry zarządzającej szpitala. Umożliwia generowanie szczegółowych raportów i wykresów. Menadżerowie placówki medycznej otrzymują stały dostęp do zintegrowanych informacji na temat efektywności lub specyfiki pracy personelu, co ułatwia podejmowanie decyzji zarządczych.

Business Intelligence – analizy medyczne i zarządcze

CGM CLININET BI to odpowiedź na zapotrzebowanie odpowiedzialnego biznesu w sektorze medycznym. Poprzez zastosowanie zaawansowanych form prezentacji danych analiza staje się łatwa i skuteczna, co może mieć bezpośredni wpływ na tworzenie skutecznych kierunków rozwoju szpitala. Administracja CGM CLININET BI jest prosta i odbywa się za pomocą interfejsu managera. Dane pozyskane przez system są prezentowane w sposób przejrzysty, pozwalający na łatwy i szybki ogląd sytuacji, której dotyczą dane.

W skład CGM CLININET BI wchodzą moduły:

 • zbierania/integracji danych (ETL),
 • wyszukiwania informacji – raportowania,
 • analiz statystycznych,
 • kokpity menadżerskie.

Innowacje w dziedzinie analiz medycznych

CGM CLININET wyposażony jest również w innowacyjny moduł klasy BI, służący wyłącznie do analiz danych medycznych, pozwalający klasyfikować pacjentów do badań naukowych i klinicznych. Umożliwia wyszukiwanie pacjentów na podstawie zdefiniowanych przebiegów leczenia z uwzględnieniem zależności czasowych między zdarzeniami. Narzędzie spaja i czyści dane z systemu HIS oraz generuje pliki gotowe do wykonania analiz statystycznych. Pozwala to na szybkie wykrycie i analizę zdarzeń niepożądanych na przestrzeni wielu lat.

Moduł Aparatura Medyczna (AM)

Moduł Aparatura Medyczna (AM) wspiera zarządzanie aparaturą medyczną będącą na wyposażeniu szpitala. Zapewnia efektywną współpracę pielęgniarkom oddziałowym, lekarzom oraz innym użytkownikom sprzętu medycznego z pracownikami działu aparatury medycznej i sekcji technicznej. Zbierane w module dane mogą być również wykorzystywane w szerokim zakresie przez kadrę zarządzającą oraz dyrektorów pionu technicznego. Moduł AM dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki temu wgląd we wszystkie dane możliwy jest w każdym miejscu jednostki na różnych urządzeniach: komputerach, tabletach, smartfonach.

Ewidencja aparatury medycznej

Dla każdego zarejestrowanego w module aparatu wprowadza się wiele danych ewidencyjnych, technicznych i opisowych. Tak utworzona Ewidencja aparatury medycznej posiada m.in. następujące funkcjonalności:

 • przechowuje kompletny rejestr aparatury medycznej,
 • zawiera pełny zakres informacji o każdym posiadanym urządzeniu,
 • pozwala na przegląd zewidencjonowanych aparatów według dowolnych kryteriów,
 • rejestruje orzeczenia techniczne,
 • umożliwia automatyczne przejęcie do ewidencji nowych aparatów zarejestrowanych w module Środki Trwałe,
 • gromadzi i udostępnia dokumentację techniczną oraz instrukcje,
 • umożliwia załączenie dowolnych dokumentów pobranych w formacie PDF, JPG oraz zapamiętanie ich w bazie danych centralnego repozytorium,
 • gromadzi informacje o przeglądach okresowych: planowanych i wykonanych,
 • umożliwia planowanie przeglądów aparatury medycznej,
 • pozwala na ustalenie przypomnienia o nadchodzącym terminie przeglądu i upływu gwarancji.

Awarie urządzeń

Prowadzenie Rejestru awarii umożliwia m.in.:

 • zarejestrowanie awarii każdego urządzenia,
 • natychmiastowe wystawienie zlecenia na naprawę dla pojedynczego aparatu lub grupy aparatów,
 • udostępnianie informacji o firmie naprawiającej, przewidywanym koszcie oraz terminie naprawy.

Umowy serwisowe i naprawy urządzeń

Prowadzenie wykazu umów serwisowych dla poszczególnych aparatów lub grup aparatów zapewnia m.in. możliwość:

 • przechowywania informacji o zawartych umowach z firmami serwisowymi,
 • rejestrowania warunków szczegółowych, danych kontaktowych serwisantów, stawki,
 • gromadzenia informacji o wykonanej naprawie każdego urządzenia,
 • rejestrowania kosztu wykonanej naprawy, kosztu wymienionych podzespołów oraz robocizny,
 • rejestrowania danych o wykonanych operacjach i czynnościach naprawczych, wymienionych elementach, podzespołach itp.
 • udostępniania historii napraw z pełnym wykazem zgromadzonych informacji.

Wystawianie zleceń i tworzenie dokumentów

Dla każdego zdarzenia zaistniałego w urządzeniu, wymagającego wykonania określonych czynności, wystawiane jest zlecenie. Wybrane funkcjonalności rejestru zleceń:

 • wystawianie i rejestrowanie zleceń na naprawy, przeglądy oraz innego rodzaju usługi,
 • tworzenie dokumentów związanych z obsługą zlecenia: zapytanie ofertowe, zamówienie usługi, protokoły powykonawcze i inne według szablonów zdefiniowanych przez użytkownika,
 • rejestracja warunków zlecenia, planowanych kosztów oraz deklarowanego terminu wykonania,
 • rejestracja danych i uwag o zleceniu: rzeczywistego kosztu, terminu
  wykonania, zakresu wykonanych czynności itp.,
 • generowanie raportów umożliwiających analizę wystawionych zleceń.

Powiadomienia o zdarzeniach

Moduł AM powiadamia użytkowników o:

 • zaistniałych awariach,
 • zbliżających się terminach przeglądów,
 • kończącej się gwarancji,
 • upływających terminach końca legalizacji.

Producenci, kontrahenci i dostawcy aparatury

W ramach Modułu AM prowadzona jest kartoteka, która gromadzi dane teleadresowe producentów oraz dostawców aparatury znajdującej się w jednostce.

Ewidencja osób użytkujących i odpowiedzialnych

Wszystkie czynności związane z eksploatacją urządzeń są ewidencjonowane. Moduł AM jest zintegrowany z Kartoteką osobową modułu Kadry i gromadzi dane o pracownikach użytkujących i odpowiedzialnych za poszczególne urządzenia. Zakres danych obejmuje m.in. nazwiska, miejsca pracy, pełnione funkcje oraz telefony kontaktowe.

Integracje z innymi modułami

Moduł AM jest zintegrowany z modułami:

 • Środki Trwałe (kartoteka środków trwałych, kartoteka wyposażenia, kontrahenci),
 • Kadry (ewidencja pracowników),
 • Finanse‑Księgowość (koszty napraw),
 • Wykorzystanie aparatu (pobieranie liczby wykonanych usług z fizycznych urządzeń).

Moduł Finanse‑Księgowość (FK)

Moduł Finanse‑Księgowość (FK) przeznaczony jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie księgowości finansowej (głównej). Umożliwia obsługę rachunkowości finansowej dowolnego podmiotu gospodarczego bez względu na jego typ, status prawny, branżę czy wielkość, dzięki zachowaniu wszelkich założeń i zasad nadrzędnych obowiązujących w rachunkowości. Moduł FK pozwala użytkownikowi stworzyć szczegółowy Plan kont oraz założyć wymagane księgi z właściwą i czytelną strukturą.

Plan kont

Plan kont, definiujący konta syntetyczne oraz przekroje analityczne, zapewnia formalną poprawność dekretacji dokumentów. Użytkownik definiuje go dowolnie, zgodnie z własnymi potrzebami. Listę kont można w trakcie pracy dowolnie modyfikować (uzupełniać, poprawiać, usuwać). Zalecane jest używanie planów kont odrębnych dla każdego roku obrotowego – wraz z początkiem nowego roku moduł tworzy nowy plan kont poprzez skopiowanie kont bieżących. Istnieje również możliwość używania wspólnego planu kont przez kolejne lata, jednak stwarza to ograniczenia w stosowaniu zmian w planie kont.

Podstawowe parametry Planu kont to:

 • 3‑cyfrowe konto syntetyczne,
 • maksymalnie 9 poziomów analityki,
 • możliwość podłączenia lokalnej lub zewnętrznej kartoteki kontrahentów,
 • możliwość podłączenia dowolnego zbioru analitycznego.

Dokumenty

Moduł Dokumenty umożliwia:

 • wprowadzanie i poprawianie danych w trybie edycji,
 • transfery danych z innych systemów oprogramowania,
 • drukowanie dzienników, rejestrów i innych raportów,
 • zamykanie zakończonych okresów sprawozdawczych.

Dokumenty wprowadzane są do określonych dzienników częściowych, czyli rejestrów. Głównym procesem wprowadzania danych jest dekretowanie dokumentów w Dzienniku, ale równocześnie uzupełniane są wszystkie niezbędne dane analityczne, m.in. ewidencja VAT, stany i obroty kont, kartoteki analityczne i rozrachunkowe, kartoteki dewizowe czy rozliczenia międzyokresowe. Dokumenty mogą być wprowadzane do kolejnego okresu sprawozdawczego bez zamykania poprzedniego, również na przełomie roku. Wnoszenie poprawek i usuwanie dokumentów możliwe jest przed zamknięciem okresu sprawozdawczego (najczęściej miesiąca), po którym dokumenty mogą zostać przeniesione do analogicznego rejestru archiwalnego, gdzie zabezpieczone są przed wszelkimi zmianami. Podczas każdego zamknięcia rejestru sporządzane jest automatycznie Polecenie księgowania, które księgowane jest w Ewidencji Syntetycznej. Podczas wprowadzania dokumentów można korzystać ze zdefiniowanych wcześniej szablonów. Moduł umożliwia również automatyczny transfer dokumentów z innych modułów oraz przyjmowanie elektronicznych wyciągów bankowych.

Księgowanie

Istotą operacji księgowania jest zabezpieczenie partii dokumentów przed dalszymi zmianami, czyli jest ona równoważna z operacją zamknięcia okresu sprawozdawczego. Księgowanie wykonywane jest oddzielnie w każdym rejestrze. Istnieje możliwość anulowania wykonanych księgowań i ponownego powtórzenia całego procesu. Moduł stwarza możliwość edycji i poprawy błędów wykrytych podczas procesu księgowania.

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia zawiera stany kont na dzień otwarcia roku obrotowego. Stan konta może być zapisany saldem lub obrotami. W zależności od potrzeb moduł pobiera z Bilansu otwarcia wszystkie obroty (np. do kartotek rozrachunkowych) lub samodzielnie wylicza saldo (do zestawień obrotowych). Dla nowego okresu rozliczeniowego Bilans otwarcia jest wyliczany i zapisywany automatycznie, przy czym dopuszczalne jest jego wielokrotne naliczanie (w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w okresie go poprzedzającym). Może być naliczany dla wszystkich kont, w ograniczonym zakresie (bez kont z wybranych zespołów) lub w określonym zakresie kont (od konta do konta).

Stany kont i kartoteki analityczne

Moduł umożliwia sprawdzanie stanu i obrotów kont oraz analizę kartotek analitycznych. O poziomie szczegółowości tych informacji decyduje odpowiednio skonstruowany plan kont – wielopoziomowa analityka daje możliwość sporządzania analiz pod dowolnie wybranym kątem. Stany kont można uzyskać na dowolny dzień, z podziałem na dzienniki częściowe, z wyodrębnieniem obrotów bieżącego miesiąca oraz narastająco. Kartoteki analityczne kont szczegółowych lub zbiorczych dostępne są za dowolny okres, z opcją drukowania raportu miesięcznego lub ciągłego. Podobne możliwości dostępne są dla kartotek dewizowych oraz kartotek rozliczeń międzyokresowych.

Rozrachunki

System rozrachunków funkcjonuje w wielu elementach modułu, od wprowadzania danych, poprzez ich analizę, aż do zestawień wynikowych. Opcje rozrachunkowe można włączyć na każdym koncie. Konta z włączoną opcją rozrachunku, oprócz tradycyjnych kartotek analitycznych, mają dynamiczne kartoteki rozrachunkowe, co istotnie rozszerza zakres dostępnych naliczeń, raportów i zestawień. Podstawowe z nich to m.in. rozliczanie całkowite pozycji zapłaconych w całości, potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, należności i zobowiązania przeterminowane czy wiekowanie należności i zobowiązań.

Syntetyka

Moduł Syntetyka umożliwia przetwarzanie obrotów kont syntetycznych i rejestrów w okresach miesięcznych i narastających. Wszystkie dostępne informacje uzyskiwane są automatycznie, bez konieczności wprowadzania czy sumowania danych źródłowych. Podstawą naliczeń jest Ewidencja Syntetyczna (syntetyczne obroty kont), która tworzona jest automatycznie w procesie księgowania dokumentów w Dzienniku. Ewidencja ta jest dostępna w postaci raportów za dowolnie wybrany okres z wszystkimi obrotami, lub tylko z wybranych rejestrów. Podstawowym produktem Ewidencji Syntetycznej jest zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej.

Zestawienia i raporty wynikowe

Moduł umożliwia w dowolnym momencie dostęp do finalnych dla księgowości dokumentów:

 • zestawień obrotów i sald wszystkich kont,
 • standardowych i modyfikowalnych arkuszy bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, sprawozdania F01,
 • arkuszy kalkulacyjnych z wbudowanymi funkcjami stanów kont, konstruowanych przez użytkownika.

Wszystkie dostępne raporty mogą być wykonane na dowolny dzień i bez konieczności zamykania okresów sprawozdawczych. Sumy wykazywanych obrotów zawierają wszystkie wprowadzone do systemu dokumenty, również te niezaksięgowane. Sporządzane raporty mają ustaloną jednolitą formę. Poszczególne elementy raportów rozmieszczone są w układzie tradycyjnie przyjętym w służbach księgowych, co pozytywnie wpływa na ich czytelność. Każdy raport jest wstępnie prezentowany na ekranie, gdzie udostępnione są opcje przeglądania i wyszukiwania. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu przygotowanego raportu w plikach typu: PDF, RTF, XLS, TXT czy CSV.

Integracja z innymi modułami

Moduł Finanse‑Księgowość został zintegrowany z następującymi zakresami funkcjonalnymi systemu CGM CLININET:

 • Apteka (faktury kosztowe, dokumenty magazynowe),
 • Fakturowanie usług medycznych (faktury przychodowe),
 • Rozliczenia z NFZ (faktury przychodowe),
 • Kadry‑Płace (listy płac, kartoteka pracowników),
 • Gospodarka Materiałowa (faktury kosztowe, dokumenty magazynowe),
 • Ewidencja majątku (amortyzacja),
 • System analizy kosztów (udostępnienie obrotów kont),
 • Kasa (raporty kasowe).

Oprogramowanie modułu zostało dopasowane do wymagań szpitali. System umożliwia szybkie wygenerowanie sprawozdań Rb‑Z, Rb‑N.

Moduł Gospodarka Materiałowa (GM)

Moduł Gospodarka Materiałowa (GM) przeznaczony jest dla przedsiębiorstw o dowolnym profilu działalności. Zawiera również wyspecjalizowane funkcjonalności dedykowane jednostkom ochrony zdrowia. Pozwala na sprawne zarządzanie zakupami i zapasami, ich optymalizację oraz redukcję kosztów zarówno przestojów, jak i nadmiarowych zapasów. Moduł rejestruje wszystkie operacje związane z obrotem materiałami, począwszy od złożenia zamówienia, przez wprowadzenie go na stan magazynowy, przesunięcia, aż po wydanie.

Ewidencja magazynowa

Ewidencja i kontrola stanów oraz obrotów magazynowych odbywa się z dokładnością do indeksu materiałowego, jego ceny oraz numeru magazynu. Na kartotekach magazynowych wykonywany jest szereg operacji pozwalających na wielopłaszczyznową analizę danych w dowolnym okresie i na różnym stopniu szczegółowości, włącznie z analizą dokumentów źródłowych. Moduł pozwala na obsługę magazynów wartościowych, ilościowych oraz depozytowych. Rezerwacje dla pobrań oraz śledzenie ruchu materiału w przedsiębiorstwie umożliwiają lepsze planowanie zakupów oraz wydań. Wprowadzenie nowego magazynu jest poprzedzone utworzeniem bilansu otwarcia, który po zaksięgowaniu dopuszcza magazyn do rejestrowania i księgowania dokumentów obrotowych.

Dokumenty magazynowe

Wszystkie operacje dotyczące materiałów wiążą się z wygenerowaniem odpowiednich dokumentów, gromadzonych w kartotece dokumentów materiałowych. Przejrzysty układ pozwala na proste tworzenie i szybkie wyszukanie danego dokumentu, a drukowanie dowolnej liczby kopii umożliwia jego bezproblemowe odtworzenie. Obieg dokumentów magazynowych obejmuje fazy: wprowadzenia, zatwierdzenia, akceptacji oraz zaksięgowania. Wykaz oraz funkcjonalności poszczególnych faz są definiowane w zależności od rzeczywistego obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. Każdy dokument magazynowy ma przypisany status, który w jednoznaczny sposób określa fazę jego przetwarzania. Zmiana statusu następuje automatycznie z chwilą pozytywnego wykonania określonych operacji. W przypadku pomyłki dla każdego zaksięgowanego dokumentu istnieje możliwość wprowadzenia dokumentu stornującego dla całego dokumentu, jak i wybranych pozycji materiałowych. Dopuszczalne są również korekty przychodów i rozchodów bez konieczności stosowania dokumentów stornujących, gdyż moduł rejestruje wszelkie przeprowadzane korekty i umożliwia ich przegląd.

Dużą zaletą modułu jest możliwość wprowadzenia i księgowania VAT‑u dla dokumentów zakupu zewnętrznego PZ. Przypisanie w Słowniku rodzajów dokumentów kont dekretacji dla danego typu dokumentu umożliwia po jego zaksięgowaniu wygenerowanie odpowiednich dekretacji i automatyczne przesłanie ich do modułu Finanse‑Księgowość. Wykaz utworzonych dekretacji dostępny jest dzięki opcji Naliczenie na konta księgowe, przez co umożliwia ich wstępną analizę oraz weryfikację poprawności.

Analizy i raporty

Moduł zawiera bogaty zestaw analiz i zestawień, które pozwalają na wszechstronny przegląd wszelkich zdarzeń związanych z obrotem materiałami. Oferowane analizy obejmują m.in. analizę kosztów, przychodów, zużycia i wydań oraz sprawozdawczość z obrotu materiałowego. Wykonanie dowolnej analizy lub zestawienia poprzedzone jest zawsze operacją ustawienia szeregu parametrów, które pozwalają na precyzyjne określenie zawartości oraz okresu analizy lub zestawienia. Możliwe jest również ustalenie sposobu uporządkowania drukowanych danych oraz poziomu ich agregacji. Wszystkie raporty mogą być generowane w plikach TXT, PDF, XLS i zapisywane na dysku w ustalonych katalogach.

Inwentaryzacja

Pełna i dokładna kontrola nad stanami magazynowymi ułatwia sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji. Może być ona dokony ‑ wana w dowolnym okresie roku obrachunkowego. Moduł dopuszcza dwa rodzaje inwentaryzacji: na dowolny dzień oraz na koniec miesiąca. Podczas inwentaryzacji generowane są wszystkie niezbędne dokumenty: arkusz spisu z natury z wykazem indeksów i nazw materiałów, arkusz spisowy czysty, protokoły różnic inwentaryzacyjnych w wersji ilościowej i wartościowej. Automatycznie tworzone są również dokumenty magazynowe dla niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych. Podobnie jak w przypadku innych dokumentów, zaksięgowanie niedoborów i nadwyżek generuje automatycznie odpowiednie dekretacje dla modułu Finanse‑Księgowość.

Słowniki

Prawidłowa i kompletna rejestracja obrotu materiałów w przedsiębiorstwie wymaga zdefiniowania szeregu obiektów koniecznych do jej opisania. Obiekty te zapisywane są w formie słowników i kartotek, w których można wykonywać operacje dopisywania, usuwania, aktualizowania oraz drukowania. Pozwala to na jednoznaczną identyfikację danego obiektu, zakwalifikowanie go do danej grupy oraz wykonanie zestawień i analiz. Moduł GM umożliwia obsługę m.in. Kartoteki indeksów materiałowych, Słownika jednostek miar, Słownika grup i podgrup materiałowych, Słownika magazynów czy Słownika typów dokumentów.

Integracja z innymi modułami

Moduł GM został zintegrowany z następującymi zakresami funkcjonalnymi:

 • Finanse‑Księgowość (dekretacje dokumentów magazynowych, plan kont, Kartoteka kontrahentów, wykaz miejsc powstawania kosztów),
 • Zamówienia (Zapotrzebowania wewnętrzne, Zamówienia zewnętrzne, Kartoteka kontrahentów),
 • Środki Trwałe (dokumenty wydania środków trwałych i wyposażenia),
 • Sprzedaż (dokumenty wydań zewnętrznych WZ).

Moduł Kadry‑Płace (KP)

Moduł Kadry‑Płace (KP) przeznaczony jest dla przedsiębiorstw o dowolnym profilu działalności, z różnymi strukturami organizacyjnymi i zatrudniającymi dowolną liczbę pracowników. Jego głównym celem jest ułatwienie rozwiązywania problemów, przed jakimi stają służby kadrowe każdego przedsiębiorstwa, a także usprawnienie realizacji wszelkich działań dotyczących zadań płacowych. Umożliwia wielowymiarowe analizy oraz w zdecydowany sposób wpływa na efektywność zarządzania zasobami ludzkimi. Ułatwia podejmowanie decyzji z zakresu polityki personalnej i płacowej, jak również pozwala na kontrolowanie ich efektów.

Kartoteka osobowa

Kartoteka osobowa jest głównym składnikiem modułu Kadry w którym realizowane są podstawowe operacje dotyczące zasobów ludzkich przedsiębiorstwa, takie jak: ewidencjonowanie, przeglądanie, aktualizowanie i wyszukiwanie.

Kartoteka osobowa gromadzi następujące dane o pracownikach:

 • dane identyfikacyjne i adresowe (nazwisko, imiona, adres, NIP, PESEL itp.),
 • informacje o wykształceniu (ukończone szkoły, kursy, stopnie zawodowe i naukowe),
 • informacje o znajomości języków obcych (język, stopień opanowania, certyfikaty),
 • posiadane uprawnienia zawodowe,
 • informacje o członkach rodziny (nazwisko, imię, stopień pokrewieństwa),
 • informacje o stosunku do służby wojskowej,
 • informacje o danych płacowych (angaż),
 • dane ubezpieczeniowe (stopień niepełnosprawności, tytuł ubezpieczenia, świadczenia ZUS, ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne),
 • informacje o karach i nagrodach (rodzaj, data, od której obowiązują),
 • grafik pracy,
 • informacje o zatrudnieniu w obecnym zakładzie (warunki płacowe, zmiany stanowiska, zmiany grup i podgrup, zmiany miejsca pracy),
 • ewidencja czasu pracy pracownika,
 • nagrody jubileuszowe,
 • badania lekarskie,
 • kursy BHP, ppoż. i inne,
 • informacje o urlopach (urlopy przysługujące, wykorzystane, zaległe),
 • informacje o absencjach,
 • informacje o przebiegu pracy zawodowej (umowy, świadectwa pracy, praca w innych zakładach).

Wśród wielu możliwości, jakie udostępnia moduł Kadry‑Płace, znajduje się funkcja Druki pracownika, dzięki której istnieje możliwość wydrukowania pełnego zakresu indywidualnych, standardowych dokumentów: umowy o pracę, angażu, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu. Dodatkowo istnieje mechanizm definiowania i drukowania własnych dokumentów z dowolną treścią i w dowolnym układzie.

Zestawienie i analizy kadrowe

Dane zgromadzone w Kartotece osobowej umożliwiają generowanie szerokiej gamy zestawień i raportów, które pozwalają na szczegółową analizę zasobów kadrowych przedsiębiorstwa. Oferowane przez moduł Kadry zestawienia podzielone są na grupy rodzajowe typu Listy i Wykazy, dotyczące m.in. obecności, szkoleń, staży pracy, urlopów, absencji oraz godzin nadliczbowych definiowanych przez użytkownika. Moduł oferuje również szereg analiz, których zadaniem jest dostarczenie przekrojowych danych o kadrze osobowej przedsiębiorstwa (struktura zatrudnienia, wykształcenie, wiek, absencja, czas pracy itp.). Dla każdego dostępnego zestawienia lub analizy użytkownik może podać parametry precyzujące ich zakres, m.in. przedział czasowy, jednostkę struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, grupę i podgrupę zatrudnienia czy rodzaj stanowisk. Moduł Płace obsługuje wszystkie zagadnienia związane z rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń. Danymi źródłowymi są informacje o czasie pracy oraz należnych płatnościach. Na ich podstawie wyliczane są wartości wynagrodzenia, wysokości składek ZUS i na ubezpieczenia zdrowotne oraz wartość zaliczki na podatek dochodowy. Moduł Płace współpracuje z modułem Kadry – korzysta z wybranych danych zawartych w Kartotece osobowej, dotyczących m.in. rejestracji czasu pracy, absencji i ubezpieczeń czy składników płacowych.

Naliczanie wynagrodzeń

Moduł płacowy umożliwia tworzenie i obliczanie różnego rodzaju list wypłat oraz prowadzenie kart pracy dla pracowników . Listy mogą być tworzone osobno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne. W przypadku tych drugich dostępna jest ich kompleksowa obsługa, obejmująca m.in. rejestrację, rachunki oraz listy wypłat. Wszystkie wygenerowane listy są przechowywane w archiwum, a zawarte w nich dane mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju analiz i zestawień. Istnieje możliwość indywidualnego definiowania składników płacowych oraz tworzenia formuł wyliczania wynagrodzeń.

Zestawienia, dokumenty do ZUS i urzędu skarbowego

Moduł KP oferuje kilkadziesiąt zestawień sklasyfikowanych w grupach tematycznych:

 • z list wypłat,
 • z wynagrodzeń pracowników,
 • z kart pracy (rozdzielnik kosztów, deklaracje podatkowe).

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS, US oraz transfer dokumentów rozliczeniowych do programu Płatnik generowane są automatycznie.

Przelewy bankowe pracowników

Moduł KP wspomaga wykonywanie operacji związanych z obsługą różnego typu przelewów bankowych. Generowane są one zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej (współpraca z wieloma systemami bankowymi). Dla każdego pracownika lub grup pracowników istnieje możliwość definiowania indywidualnych sposobów realizacji przelewów na rachunki ROR.

Integracja z innymi modułami

Moduł KP został zintegrowany z następującymi zakresami funkcjonalnymi:

 • Finanse‑Księgowość (rozdzielnik kosztów),
 • Grafiki,
 • Rejestracja czasu pracy.

Moduł Sprzedaż (SP)

Moduł Sprzedaż (SP) jest uniwersalnym narzędziem przeznaczonym dla firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Zapewnia obsługę wszelkich działań związanych z obsługą klienta. Umożliwia wystawianie faktur dowolnego typu, pełną sprawozdawczość, rozliczenie podatku VAT oraz wgląd w dokumenty archiwalne. Pozwala również obsłużyć transakcje zagraniczne (eksport, import oraz dostawy wewnątrz unijne). Moduł jest zintegrowany z innymi modułami CGM‑ERP.

Kartoteka kontrahentów

Zawiera wykaz wszystkich kontrahentów firmy (dostawców i odbiorców). Dla każdego kontrahenta podawany jest szeroki zakres danych powiązanych w grupy tematyczne, takie jak:

 • dane identyfikacyjne: symbol, nazwa, NIP, REGON,
 • dane opisowo‑adresowe: adres, nazwa banku i numer rachunku,
 • osoby kontaktowe,
 • numery i opisy zawartych umów,
 • informacje o posiadanych koncesjach.

Kartoteka ta jest wykorzystywana przez inne moduły, takie jak: Finanse‑Księgowość, Gospodarka Materiałowa, Środki Trwałe, Aparatura Medyczna.

Kartoteka asortymentowa

Zawiera informacje o towarach, materiałach, opakowaniach i usługach występujących w firmie. Należą do nich m.in.:

 • kod towarowy, nazwa i opis,
 • jednostka miary,
 • symbole PKWiU i PKOB,
 • ceny (hurtowa, detaliczna, fabryczna, ofertowa i inne),
 • akcyza (procentowa, kwotowa).

Słowniki pomocnicze

Do pełnego opisu zdarzeń zachodzących podczas pracy modułu wykorzystywany jest szereg dodatkowych słowników. Ich zawartości są wprowadzane na bieżąco, co zapewnia sprawną obsługę podstawowej funkcjonalności modułu, jaką jest wystawianie faktur. Do dyspozycji użytkownika są m.in. Słownik grup asortymentowych, Słownik placówek medycznych, Słownik rejestrów.

Fakturowanie

Moduł umożliwia wystawianie dokumentów sprzedażowych dowolnego typu. Użytkownik ma możliwość definiowania różnych typów faktur przez określenie następujących cech dokumentu:

 • kod,
 • nazwa,
 • kierunek sprzedaży (kraj, eksport, dostawy unijne),
 • typ dokumentu (faktura zaliczkowa, pro forma, dokument WZ).

Z poziomu użytkownika możliwe jest także:

 • definiowanie wyglądu faktury,
 • wystawianie faktury w kontekście placówki medycznej,
 • obsługa wielu rejestrów sprzedaży,
 • wystawianie faktur dla pracowników, pacjentów oraz odbiorców jednorazowych,
 • wydruk dokumentu TAX FREE,
 • automatyczne generowanie faktur korygujących z faktur źródłowych,
 • automatyczne generowanie faktur z zamówień, faktur pro forma oraz innych typów faktur,
 • wystawianie i rozliczanie faktur zaliczkowych,
 •  wydruk faktur w dowolnej walucie,
 • wydruk faktur w języku angielskim,
 • wystawianie faktur seryjnych,
 • obsługa sprzedaży ratalnej,
 • możliwość wysyłania faktur pocztą elektroniczną,
 • eksport faktury do pliku XML (standard EDI),
 • rejestry ewidencji VAT.

Zestawienia

Zestawienia generowane w tym module podzielone zostały na cztery grupy tematyczne:

 • Cenniki,
 • Sprzedaż,
 • Rankingi,
 • Analizy graficzne.

Użytkownik dysponuje szerokim wachlarzem zestawień ze sprzedaży w formie tabelarycznej i graficznej. Przed wydrukowaniem zestawienia istnieje możliwość skonfigurowania licznych parametrów, pozwalających użytkownikowi na dowolne określenie zakresu drukowanych danych, okresu, poziomu agregacji oraz sposobu uporządkowania. Każde zestawienie można wyeksportować do programu Excel lub zapisać je w formacie TXT, DOC lub PDF.

Inne funkcjonalności

Moduł umożliwia współpracę z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak drukarki fiskalne i czytniki kodów kreskowych. Po odpowiedniej konfiguracji parametrów modułu można automatycznie przenosić dane o sprzedaży do modułu Finanse‑Księgowość wraz z właściwymi dekretami.

Moduł Środki Trwałe (ST)

Moduł Środki Trwałe (ST) służy do kompleksowej obsługi ewidencyjno‑rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w obcych środkach trwałych, obcych środków trwałych oraz wyposażenia. Umożliwia ewidencjonowanie obrotów środkami trwałymi i wyposażeniem, pełną analizę ilościowo‑wartościową stanu majątku, wspieranie inwentaryzacji, prognozowanie wielkości amortyzacji na dowolny rok oraz bogaty zestaw raportów, co zapewnia efektywne zarządzanie składnikami majątku.

Kartoteka środków trwałych

Centralnym elementem modułu jest Kartoteka środków trwałych, gromadząca informacje o środkach będących w ewidencji firmy, z uwzględnieniem dokonanych na nich operacjach. Jednostką ewidencyjną środków trwałych jest obiekt inwentarzowy oznaczony odrębnym numer em, umożliwiającym jego identyfikację.

Za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element zasobów trwałych (budynek, maszyna, pojazd mechaniczny itp.) lub obiekt zbiorczy (zespół komputerowy, zespół latarni itp.). Szczegółowe karty środków trwałych zakładane są odrębnie dla każdego obiektu inwentarzowego i zawierają wszelkie dane dotyczące środka.

Wprowadzając środek trwały do ewidencji, podaje się szereg informacji szczegółowo identyfikujących i opisujących jego właściwości. Identyfikatorem środka jest numer inwentarzowy – 20‑znakowy indeks, unikalny w ramach całej Kartoteki środków trwałych. Numer inwentarzowy jest niezmienny w całym okresie użytkowania środka i stanowi klucz łączący wszystkie dane dotyczące jednego środka (dokumenty, przeceny, zmiany wartości itp.).

Do pozostałych informacji opisujących środek trwały należą m.in.: nazwa środka, grupa rodzajowa zgodna z KŚT, rodzaj środka, wartość niematerialna lub prawna, data produkcji, data przyjęcia do użytkowania, stawka amortyzacyjna, aktualna wartość brutto, aktualna wartość umorzeń, konta dekretacji dla umorzeń, miejsce użytkowania, opis środka, numer i data wystawienia faktury zakupowej, wartość netto i brutto faktury, nazwa dostawcy czy numer i kwota polisy ubezpieczeniowej.

Dokumenty

Wszystkie zmiany w ewidencji majątku trwałego należy wykonywać przy pomocy odpowiednich dokumentów.

Dokumenty podzielone są na trzy grupy:

 • dokumenty zwiększające stan środków (przyjęcie z inwestycji, przyjęcie nieodpłatne, aport, zwiększenie wartości),
 • dokumenty zmniejszające stan środków (sprzedaż, likwidacja, przekazanie nieodpłatne, likwidacja częściowa, wyodrębnienie, zmniejszenie wartości),
 • pozostałe (zmiana miejsca użytkowania, zmiana konta kosztowego).

Wykaz danych wprowadzanych jako treść dokumentu zależy od grupy, do której jest on przypisany.

Naliczanie umorzeń i amortyzacji

Umorzenie nalicza się według takich samych zasad jak amortyzację (od tej samej daty, przez ten sam okres oraz według tych samych stawek). Moduł nalicza umorzenie i amortyzację metodą liniową, degresywną lub jednorazowo. Naliczanie umorzeń musi być wykonywane kolejno za wszystkie miesiące. Istnieje możliwość zmiany naliczonej wartości umorzenia lub amortyzacji w okresie bieżącego roku rozliczeniowego. Moduł zezwala na wielokrotne powtarzanie naliczania amortyzacji za ostatni miesiąc. Naliczenie amortyzacji za styczeń kolejnego roku rozliczeniowego uwarunkowane jest wykonaniem operacji zakończenia roku bieżącego.

Zakończenie roku

Operacja Zakończenie roku może być wykonana dopiero po naliczeniu amortyzacji za miesiąc grudzień. Wykonanie tej operacji powoduje blokadę korekty wszystkich dokumentów z zakończonego roku, ale dostępny jest ich podgląd, drukowanie oraz wykonywanie dostępnych analiz i zestawień.

Inwentaryzacja

Moduł umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji dla wszystkich lub wybranych środków trwałych ze względu na grupę rodzajową, miejsce użytkowania lub kategorię. Do celów spisowych generowany jest Arkusz spisu z natury środków trwałych.

Zestawienia

Moduł oferuje szeroką gamę zestawień, które pogrupowane są w trzy kategorie:

 • raporty z Kartoteki środków trwałych;
 • zestawienia obrotowe:
  • miesięczne zestawienie amortyzacji i umorzeń według różnych kryteriów,
  • roczne zestawienie amortyzacji i umorzeń według różnych kryteriów,
  • przychody środków według różnych kryteriów,
  • rozdzielnik amortyzacji,
  • zestawienia dokumentów,
  • podatek odroczony (MSR),
  • zestawienie środków umorzonych w okresie i na dzień;
 • plan amortyzacji według grup rodzajowych i kont kosztowych.

Dla każdego dostępnego zestawienia użytkownik może podać szereg parametrów precyzujących jego zakres, m.in. przedział czasowy, rodzaje środków, miejsce użytkowania czy osoby odpowiedzialne.

Moduł umożliwia generowanie zestawień w plikach typu: PDF, RTF, TXT czy XLS oraz eksport danych zawartych w Kartotece środków trwałych do arkusza Excel.

Moduł Obsługa Zamówień (ZM)

Moduł Obsługa Zamówień (ZM) wspomaga proces obsługi zakupu materiałów oraz usług, począwszy od złożenia stosownego dokumentu Zapotrzebowania wewnętrznego, poprzez utworzenie Zamówienia zewnętrznego do dostawcy, a skończywszy na rejestracji faktury zakupowej w module Gospodarka Materiałowa. Jeżeli dodatkowo do takiego procesu rejestracji dokumentów zostanie włączony proces ich akceptacji przez wszystkie zainteresowane podmioty, to uzyskamy kompletną informację o wszelkich zdarzeniach dotyczących planów zakupu materiałów i usług. Moduł Obsługa Zamówień jest zintegrowany z modułem Gospodarka Materiałowa w zakresie obsługi dokumentów magazynowych PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) i RW (Rozchód Wewnętrzny) oraz wspólnych słowników i kartotek.

Umowy przetargowe

Moduł umożliwia rejestrację umów przetargowych zawartych przez szpital, przy czym operacja ta może być wykonywana na dwa sposoby. Pierwszy polega na ręcznym wprowadzeniu danych ogólnych umowy (m.in. numer umowy, kontrahent czy okres obowiązywania) oraz wykazu pozycji materiałowych lub usług (indeks, ilość, cena netto/brutto). Drugim sposobem jest automatyczny import kompletnych danych umowy z pliku Excela o ustalonej strukturze.

Każda wprowadzona do systemu umowa jest widoczna w systemie dopiero po wcześniejszej akceptacji. W ramach modułu dostępne są informacje o stanie umowy, zarówno w zakresie ogólnej wartości, jak i w zakresie ilościowo‑wartościowym poszczególnych pozycji materiałowych lub usługowych.

 Zapotrzebowanie wewnętrzne

Dokument Zapotrzebowanie wewnętrzne wystawiany jest w oddziale/komórce organizacyjnej szpitala i zawiera wykaz materiałów, które należy zakupić w celu zapewnienia sprawnego jej funkcjonowania. W zależności od tego, czy zamawiana pozycja materiałowa figuruje, czy nie figuruje w aktywnej umowie przetargowej, rozróżniane są różne typy zapotrzebowań.

Dla każdego z typów zapotrzebowań definiowany jest inny obieg dokumentów, obejmujący: wykaz podmiotów decyzyjnych, zakres wykonywanych dla nich operacji oraz wykaz wprowadzanych danych. Obiegi dokumentów mogą być modyfikowane przez użytkownika w dowolnym momencie.

Standardowe konfiguracje obiegów dokumentów:

 • Typ U – dla materiałów z umów przetargowych

Dla każdej pozycji materiałowej podawana jest informacja na temat indeksu materiałowego oraz wielkości zakupu. Zakres operacji wykonywanych na dokumencie Zapotrzebowania dla poszczególnych podmiotów:

Oddział: wprowadzenie, zatwierdzenie
Ordynator: korekta danych, cofnięcie do oddziału,
zatwierdzenie, anulowanie
Zaopatrzenie: zatwierdzenie, cofnięcie do oddziału, generowanie zamówienia do dostawcy

 • Typ BU – dla materiałów spoza umów przetargowych

Dla każdej pozycji materiałowej podawana jest informacja na temat indeksu materiałowego/nazwy materiału, wielkości zakupu, szacunkowej ceny, nazwy dostawcy oraz uzasadnienie zakupu. Zakres operacji wykonywanych na dokumencie Zapotrzebowania dla poszczególnych podmiotów:

Oddział: wprowadzenie, zatwierdzenie
Ordynator: korekta danych, cofnięcie do oddziału, zatwierdzenie, anulowanie
Zaopatrzenie (1): uzupełnienie danych, zatwierdzenie, cofnięcie do oddziału
Główny księgowy: zaopiniowanie, zatwierdzenie
Dyrektor: korekta danych, cofnięcie do oddziału, zatwierdzenie, anulowanie
Zaopatrzenie (2): uzupełnienie danych, generowanie zamówienia do dostawcy

 • Typ A – dla materiałów z zakupu awaryjnego

Dla każdej pozycji materiałowej podawana jest informacja na temat indeksu materiałowego/nazwy materiału, wielkości zakupu, ceny zakupu, dostawcy oraz uzasadnienie zakupu. Zakres operacji wykonywanych na dokumencie Zapotrzebowania dla poszczególnych podmiotów:

Oddział: wprowadzenie, zatwierdzenie
Ordynator: korekta danych, cofnięcie do oddziału, zatwierdzenie, anulowanie
Dyrektor: korekta danych, zatwierdzenie, anulowanie
Zaopatrzenie: uzupełnienie danych z faktury zakupowej

Proces rejestracji i akceptacji Zapotrzebowań wewnętrznych jest definiowany przez użytkownika, co daje pełną swobodę w wyborze podmiotów (oddział, ordynator, zaopatrzenie, dyrektor, główny księgowy i inne), ich kolejności w procesach oraz wykazu danych wprowadzanych przez te podmioty. Takie rozwiązanie pozwala na dostosowanie funkcjonalności modułu do rzeczywistego obiegu dokumentów zakupowych.

Zamówienia zewnętrzne

W oparciu o zatwierdzone do realizacji Zapotrzebowania generowane są odpowiednie dokumenty Zamówień do dostawców zewnętrznych. Operacja ta wykonywana jest automatycznie przez dział zaopatrzenia, a każde nowo utworzone Zamówienie przed wysyłką do określonego dostawcy podlega zatwierdzeniu przez dyrektora lub/i głównego księgowego.

Standardowy obieg dla dokumentów Zamówień:

Główny księgowy
Dyrektor
Zaopatrzenie
Wysyłka do dostawcy

Realizacja Zapotrzebowań wewnętrznych i Zamówień zewnętrznych

Wysłane do dostawcy dokumenty Zamówienia realizowane są poprzez dostawę wskazanego wykazu materiałów. Rejestracja dostaw odbywa się na podstawie faktur zakupowych oraz poprzez dokumenty magazynowe Przyjęcia Zewnętrznego (PZ). Zaksięgowanie tych dokumentów powoduje przyjęcie materiałów na stan magazynu oraz automatycznie aktualizuje realizację odpowiednich Zamówień oraz Umów. To z kolei pozwala oddziałom na zrealizowanie swoich Zapotrzebowań poprzez pobranie zakupionych materiałów wraz z dokumentami magazynowymi Rozchód Wewnętrzny (RW).

Zapotrzebowanie wewnętrzne
Zamówienie zewnętrzne
Rejestracja faktury zakupowej (dokument PZ)
Pobranie z magazynu (dokument RW)

Raporty i zestawienia

Analiza realizacji Umów, Zamówień i Zapotrzebowań dostępna jest w postaci szeregu raportów. Utworzenie każdego z takich raportów poprzedzone jest zawsze zdefiniowaniem szeregu parametrów, umożliwiających precyzyjne określenie zawartości oraz przedziału czasowego raportu.

Moduł pozwala również na ustalenie sposobu uporządkowania drukowanych danych oraz poziomu ich agregacji. Wszystkie tworzone raporty mogą być generowane w różnych formatach (TXT, PDF, XLS) i zapisywane na dysku w ustalonych katalogach.

System CGM CLININET – charakterystyka systemu dla szpitala i poradni

CGM CLININET to zintegrowany system informacyjny stworzony do kompleksowej informatyzacji szpitali i przychodni. Umożliwia zarządzanie placówką medyczną, procesami leczenia oraz informacją medyczną. CGM CLININET usprawnia funkcjonowanie zakładu ochrony zdrowia, ułatwia prowadzenie rozliczeń z płatnikami, pozwala na optymalizację kosztów oraz umożliwia tworzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Multimedialny rekord pacjenta

Projektowanie oprogramowania w oparciu o najnowsze osiągnięcia informatyczne daje możliwość budowania unikalnych rozwiązań. Efektem naszych wieloletnich prac jest stworzony specjalnie dla potrzeb sektora medycznego elektroniczny rekord medyczny pacjenta (ang. EPR – Electronic Patient Record).

Multimedialny rekord pacjenta powstaje poprzez udostępnienie w jednym miejscu danych medycznych z różnych jednostek organizacyjnych. Możliwe jest to dzięki integracji wyników tekstowych i multimedialnych, informacji o przyjmowanych lekach oraz pozostałych treści dokumentacji medycznej pacjenta, w tym danych rozliczeniowych i statystycznych. Użytkownicy mają dostęp do danych medycznych wygenerowanych podczas całego procesu leczenia w pracowniach diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznych, endoskopowych, USG. Przeglądanie historycznych badań pacjentów za pomocą przeglądarki internetowej jest bardzo proste i szybkie.

Skalowalność rozwiązania

Skalowalność systemu CGM CLININET umożliwia jego rozbudowę w zależności od potrzeb, bez konieczności modyfikacji i uruchamiania dodatkowego oprogramowania. Pozwala uruchamiać oraz wdrażać nowe moduły i podłączać kolejne jednostki organizacyjne do zintegrowanego systemu, tak aby rozwijał się on wraz z rozrostem placówki medycznej.

Zastosowanie zaawansowanych technologii serwerowych i wirtualizacji ułatwia późniejszą rozbudowę. Otwartość na integrację z oprogramowaniem innych producentów to możliwość swobodnego wyboru w przyszłości wyspecjalizowanych modułów.

CGM CLININET sprawdza się z powodzeniem zarówno w dużych, jak i mniejszych placówkach. Zakres funkcjonalny oraz liczba modułów zależą od oczekiwań klientów oraz indywidualnych potrzeb placówki.

Komfort pracy

Unikalność technologii CGM Polska oraz zaangażowanie personelu medycznego w proces tworzenia i projektowania aplikacji umożliwiły stworzenie oprogramowania dopasowanego do potrzeb użytkowników oraz specyfiki poszczególnych jednostek organizacyjnych. Użytkownik – lekarz, pielęgniarka, sekretarka medyczna, technik, administrator systemu czy nawet dyrekcja szpitala – może mieć zdefiniowany wygląd ekranów aplikacji według stanowiska pracy i preferencji; może również samodzielnie dostosować wybrane opcje systemowe do swoich potrzeb.

Integracja z systemami innych producentów

System CGM CLININET umożliwia współpracę online z innymi rozwiązaniami informatycznymi na bazie uznanego na świecie standardu HL7, który powstał specjalnie na potrzeby komunikacji pomiędzy systemami medycznymi. HL7 gwarantuje prawidłowy przepływ danych pomiędzy systemami, niezależnie od producenta i wykorzystywanej technologii. W zakresie komunikacji z rozwiązaniami niemedycznymi wykorzystywane są dedykowane interfejsy standardowe lub rozwijane na potrzeby konkretnego projektu.

Od początku działalności firma CGM Polska opierała się na otwartych standardach wymiany danych. Dziś bogatsi o wiele lat doświadczeń możemy pochwalić się realizacją kilkudziesięciu rozbudowanych instalacji. W projektach tych możemy wymieniać dane medyczne między systemem CGM CLININET a programami innych producentów, takich jak Agfa, Alteris, Asseco, Info‑publishing, Kamsoft, Marcel. Istnieje również możliwość integracji systemu CGM CLININET z systemami ERP innych producentów (SIMPLE ERP, Sage Symfonia Forte, Asseco InfoMedica, Comarch CDN XL, Teta ERP, Bomark ERP itp.). Wymiana danych odbywa się online lub przy pomocy plików w formacie wymaganym przez producenta danego systemu ERP. Integracja online może być realizowana zarówno przy wykorzystaniu Web Services, jak również bezpośrednio na poziomie bazy danych.

Zgodność z przepisami prawa i wymaganiami płatników

CGM Polska stale rozwija oferowane oprogramowanie, dzięki czemu jest ono zawsze aktualne. Dostosowanie do bieżących wymagań prawa, rozliczeń z NFZ oraz spójność sprawozdawczości do płatnika z prowadzoną dokumentacją medyczną zapewniają bezpieczeństwo finansowe placówki medycznej. Dzięki swojej kompleksowości jeden system służy do przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej, e‑Usług, rozliczeń z płatnikami oraz zarządzania szpitalem lub przychodnią.

Bezpieczeństwo

CGM CLININET zapewnia najwyższe bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych medycznych. Zastosowane technologie szyfrowania zabezpieczają przed przechwyceniem przesyłanych danych. System pozwala na zdefiniowanie dostępu do danych medycznych w zależności od uprawnień użytkowników. Użytkownik łączy się z systemem CGM CLININET korzystając z bezpiecznego połączenia HTTP i SSL. Dodatkowe bezpieczeństwo w wielu lokalizacjach zapewnia zastosowanie szyfrowanego połączenia VPN. Oferowane przez CGM Polska e‑Usługi udostępnione w Internecie nie mają bezpośredniego dostępu do bazy danych pacjentów – z systemem CGM CLININET łączą się przez szyfrowany kanał komunikacji.

Oszczędności w modelu SaaS

System CGM CLININET w modelu SaaS (Software as a Service) oferowany jest jako oprogramowanie w formie e‑Usługi. Model ten umożliwia instalację na dzierżawionych serwerach. Rozwiązanie zmniejsza koszty związane z zakupem infrastruktury serwerowej oraz znacząco skraca czas wdrożenia systemu w placówce.

Dlaczego CGM CLININET?

CGM CLININET to jeden z najbardziej zaawansowanych i dojrzałych produktów na rynku, wdrożony w największych jednostkach ochrony zdrowia w Polsce. System sprawdza się zarówno w niewielkich, 50‑łóżkowych placówkach szpitalnych, jak i tych posiadających 1500 łóżek. CGM CLININET jest w stanie obsłużyć od 10 do 500 i więcej stacji roboczych pracujących równolegle.

Korzyści z wdrożenia CGM CLININET:

 • bezpieczeństwo – system sprawdzony w dużych i małych placówkach medycznych w Polsce,
 • elektroniczna dokumentacja tekstowa i multimedialna w jednym systemie,
 • jeden system do rozliczeń wszystkich procedur z NFZ, spójny z dokumentacją medyczną.

Nowoczesne technologie

Medyczna część CGM CLININET jest aplikacją WWW w architekturze trójwarstwowej, wykorzystującą najnowsze technologie, takie jak AJAX, JavaScript czy Java. Do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej wystarczy zwykła przeglądarka internetowa. Dzięki temu stacje robocze i tablety uzyskują dużą niezależność od systemu operacyjnego. System CGM CLININET opiera się na technologiach bazodanowych wiodących producentów – SAP Sybase, Oracle.

Folder do pobrania: CGM ERP

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wpChatIcon
wpChatIcon