CGM NETRAAD – Szpitalny System Teleradiologiczny

Charakterystyka systemu  – w pełni cyfrowa diagnostyka

CGM NETRAAD to zintegrowany system informatyczny stworzony w celu pełnej informatyzacji zakładów i pracowni diagnostyki obrazowej. Umożliwia zarządzanie informacjami oraz cyfrowymi obrazami diagnostycznymi poprzez tworzenie oraz archiwizację kompletnej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej karty pacjenta. CGM NETRAAD usprawnia funkcjonowanie zakładu diagnostyki obrazowej, pozwala na optymalizację kosztów i przejście na w pełni bezkliszową pracę.

Schemat budowy sieci CGM NETRAAD

Architektura systemu

Architektura systemu CGM NETRAAD opiera się na modułach umożliwiających pełną cyfryzację pracowni diagnostycznej. Archiwum obrazów PACS oraz system zarządzania zakładem diagnostyki RIS są ze sobą całkowicie zintegrowane. Połączenie tych elementów usprawnia funkcjonowanie pracowni diagnostycznej, dając jednocześnie dostęp do danych medycznych, badań obrazowych oraz możliwość zarządzania pracownią. System CGM ENDORAAD pozwala na digitalizację pracowni endoskopowej i USG. Łatwy dostęp do obrazów i wyników zapewnia CGM NETRAAD WEB. Uzupełnieniem systemu CGM NETRAAD jest system teleradiologiczny CWT, który umożliwia diagnostykę na odległość.

Skalowalność systemu

CGM NETRAAD pozwala na podłączenie wielu urządzeń oraz pracowni diagnostycznych pracujących w obrębie szpitala, przychodni lub dużej sieci medycznej. Skalowalność systemu umożliwia rozbudowę w zależności od potrzeb, bez konieczności modyfi kacji i wdrażania dodatkowego oprogramowania. CGM NETRAAD sprawdza się z powodzeniem zarówno w dużych, jak i mniejszych placówkach. Zakres funkcjonalny oraz liczba modułów zależy od oczekiwań klientów oraz indywidualnych potrzeb placówki.

Elektroniczny rekord pacjenta

CGM NETRAAD umożliwia stworzenie elektronicznego rekordu pacjenta prezentującego zintegrowane dane medyczne z różnych pracowni diagnostycznych. System można obsługiwać za pomocą standardowej przeglądarki internetowej, co pozwala na dostęp do systemu kilku użytkownikom jednocześnie, nawet w obrębie tego samego badania diagnostycznego. Praca w systemie jest również możliwa poza placówką medyczną, dzięki czemu uprawnieni użytkownicy mogą szybko uzyskać wgląd w badania obrazowe, opisy oraz informacje o pacjencie.

Integracja z urządzeniami

CGM NETRAAD integruje się ze wszystkimi urządzeniami generującymi obrazy cyfrowe zgodne ze standardem DICOM. Znajduje również pełne zastosowanie w pracowniach endoskopowych i USG generujących badania wideo.

Integracja z innymi systemami

System CGM NETRAAD umożliwia współpracę on‑line z innymi systemami informatycznymi na bazie standardu HL7. Standard powstał na potrzeby komunikacji pomiędzy systemami medycznymi. HL7 gwarantuje prawidłowy przepływ danych pomiędzy systemami, niezależnie od producenta i wykorzystywanej technologii.

Technologie bazodanowe

System CGM NETRAAD opiera się na technologiach bazodanowych wiodących producentów wykorzystujących najnowsze rozwiązania w zakresie architektury danych. W warstwie systemu operacyjnego CGM NETRAAD korzysta z oprogramowania klasy UNIX (Red Hat Linux), który charakteryzuje się wyjątkową stabilnością i bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo

CGM NETRAAD zapewnia najwyższe bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych medycznych. Zastosowane technologie szyfrowania uniemożliwiają przechwytywanie i zmiany przesyłanych danych. System pozwala na zdefiniowanie dostępu do danych medycznych w zależności od uprawnień użytkowników.

Certyfikaty i standardy

Systemy CGM Polska, w tym system CGM NETRAAD, są zgodne z wymogami dotyczącymi wymiany informacji oraz obrazów diagnostycznych w środowiskach medycznych. System CGM NETRAAD został zakwalifikowany do produktów medycznych klasy IIa i uzyskał certyfi katy EN ISO 13485:2003 + AC:2007 oraz ISO 9001:2008. Jest zgodny ze standardem DICOM, DICOM RT, HL7 oraz protokołami HTTP i SSL. System spełnia również wytyczne ACR (American College of Radiology) dotyczące obrazów diagnostycznych. Radiologiczny System Informatyczny

CGM NETRAAD PACS – archiwum obrazów diagnostycznych

CGM NETRAAD PACS jest centralnym elementem systemu CGM NETRAAD. Do jego głównych funkcji należy archiwizowanie obrazów diagnostycznych w formacie DICOM. CGM NETRAAD PACS przejmuje obrazy medyczne bezpośrednio z urządzeń oraz stacji diagnostycznych i zapisuje je w odpowiednim miejscu na dysku twardym serwera.

Integracja z infrastrukturą szpitala

CGM NETRAAD PACS umożliwia centralną archiwizację obrazów medycznych z różnych pracowni diagnostycznych. Archiwizuje oraz dystrybuuje badania obrazowe różnych pracowni w ramach jednej bazy danych. Dzięki temu są one łatwo dostępne i gotowe do kolejnych etapów diagnostyki.

CGM NETRAAD PACS może pracować zarówno jako samodzielna aplikacja, jak również w połączeniu z systemem RIS oraz HIS. To znacznie ułatwia obieg informacji medycznych oraz pozwala na tworzenie elektronicznego rekordu pacjenta. Radiologiczny System Informatyczny

PACS Configurator

PACS Configurator to moduł umożliwiający zarządzania archiwum PACS. Służy do szybkiej konfiguracji archiwum, pozwala w prosty sposób definiować reguły archiwizacji badań. Moduł posiada graficzny interfejs przedstawiający wykaz urządzeń podłączonych do serwera PACS.

Przeglądarka DIAGRAAD

DIAGRAAD to wielofunkcyjna przeglądarka obrazów medycznych w formacie DICOM. Umożliwia wyświetlanie i manipulowanie obrazami diagnostycznymi oraz udostępnia szereg narzędzi służących do wykonywania zaawansowanych pomiarów medycznych. DIAGRAAD nie wymaga instalacji na stacji roboczej, gdyż uruchamia się z poziomu przeglądarki internetowej. Webowa architektura pozwala na analizę obrazu diagnostycznego z dowolnej stacji roboczej podłączonej do systemu. Dodatkową funkcjonalnością przeglądarki jest możliwość kompleksowej diagnostyki na podstawie badania EKG. Oprogramowanie pozwala m.in. na wizualizację, przekształcanie oraz wykonanie opisu badań EKG.

Wybrane funkcjonalności przeglądarki DIAGRAAD:

 • wyświetlanie kilku serii obrazów jednocześnie,
 • odtwarzanie animacji z serii obrazów,
 • importowanie obrazów w formacie DICOM z innego nośnika danych,
 • obrót o dowolny kąt i zmiana orientacji obrazu,
 • możliwość powiększania wybranego obszaru obrazu,
 • pomiar odległości, kąta oraz stosunku długości dwóch prostych,
 • pomiar powierzchni dowolnego kształtu,
 • pomiar gęstości i standardowego odchylenia w zaznaczonym obszarze,
 • pomiar natężenia obrazu w punkcie,
 • podgląd krzywej EKG dla obrazów angiografi cznych,
 • MPR,
 • volume rendering,
 • wizualizacja 3D,
 • MIP,
 • MinIP,
 • eksport obrazu DICOM do formatów: JPEG, PNG, BMP, GIF, TIF, DCM,
 • odwracanie kolorów.

Wyniki badań na CD/DVD

CGM NETRAAD pozwala zapisywać badania na płytach CD/DVD. Na płytach oprócz obrazów diagnostycznych umieszczona zostaje również przeglądarka radiologiczna oraz mechanizm umożliwiający automatyczne uruchomienie płyty w dowolnym komputerze. Rozwiązanie gwarantuje łatwy dostęp do informacji zarówno samemu pacjentowi, jak i placówkom medycznym, do których pacjent dostarcza wynik badania.

Digitalizacja obrazów z kliszy

Do przetworzenia obrazu z tradycyjnej kliszy radiologicznej na postać cyfrową służy moduł Scanraad. Proces przetwarzania obrazów diagnostycznych odbywa się poprzez ich skanowanie lub digitalizację przy użyciu frame grabbera. Cyfrowe obrazy są następnie konwertowane do postaci DICOM. Scanraad umożliwia również modyfikację oraz optymalizację parametrów sczytanych zdjęć.

Reguły ułatwiające pracę

CGM NETRAAD PACS udostępnia funkcję definiowania wybranych reguł do archiwizacji obrazów, np. „wysyłaj zawsze w to samo miejsce” czy „przesyłaj pod różne adresy w zależności od typu badania, dnia tygodnia, godziny bądź jednostki zlecającej”. Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja prefetchingu. Automatycznie wywołuje ona z archiwum historyczne badania pacjenta związane z bieżącym badaniem. Prefetching zwiększa płynność pracy radiologa, zapewnia dostęp do wszystkich badań obrazowych pacjenta i eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych czynności, co znacznie ułatwia trafną analizę i interpretację aktualnie wykonywanego badania.

CGM NETRAAD RIS – kompleksowe zarządzanie pracownią

CGM NETRAAD RIS jest nowoczesnym systemem informatycznym przeznaczonym do kompleksowego zarządzania zakładem diagnostyki obrazowej. Umożliwia zarządzanie pracownią radiologii, kardiologii, endoskopii i USG. Zapewnia płynną i bezpieczną transmisję danych obrazowych oraz tekstowych w obrębie szpitala, przychodni lub sieci medycznej w oparciu o technologię webową.

Personalizacja

CGM NETRAAD został zaprojektowany z myślą o indywidualnych potrzebach wszystkich użytkowników systemu oraz specyfice poszczególnych pracowni diagnostycznych. Użytkownik – lekarz, technik, administrator systemu czy nawet dyrekcja szpitala – może zdefiniować wygląd ekranów aplikacji według własnych preferencji, a także dostosować narzędzia oraz poszczególne opcje systemowe do swoich potrzeb.

Współpraca z systemem HIS

CGM NETRAAD RIS poprzez standard wymiany informacji medycznych HL7 jest w pełni zintegrowany z systemem szpitalnym HIS. Integracja systemów umożliwia tworzenie kompleksowej infrastruktury informatycznej gwarantującej przepływ informacji pomiędzy systemami. Integracja z systemem HIS doskonale sprawdza się np. przy zlecaniu badań oraz tworzeniu kompleksowej dokumentacji medycznej. System CGM NETRAAD RIS pracuje w trybie klient – serwer, opierając się na technologii WWW. Dostęp jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową, dlatego system nie wymaga instalacji na stacjach roboczych. Architektura webowa zapewnia dostęp do danych medycznych z dowolnej stacji roboczej podłączonej do systemu.

Funkcjonalności systemu

CGM NETRAAD RIS to elastyczny system uwzględniający rozbudowę placówki o kolejne pracownie diagnostyczne i zakup nowych urządzeń. Stale poddawany jest systematycznym modyfikacjom oraz rozszerzany o nowe funkcje. Liczba modułów oraz poszczególnych narzędzi może być dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz profilu pracowni diagnostycznej.

Wybrane funkcjonalności CGM NETRAAD RIS:

 • rejestracja pacjentów na badania diagnostyczne,
 • tworzenie terminarzy,
 • wprowadzanie opisowych wyników badań,
 • dostęp do ustrukturyzowanych formularzy wyników badań,
 • generowanie różnego rodzaju raportów,
 • tworzenie list oczekujących,
 • wysyłanie badań do zdalnych opisów teleradiologicznych bezpośrednio z systemu RIS bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi,
 • dostęp do elektronicznego rekordu pacjenta z możliwością edycji danych,
 • wystawianie faktur,
 • integracja z programami diagnostycznymi innych producentów – z poziomu systemu.

Automatyczne pobieranie danych

Moduł umożliwia udostępnianie list roboczych (dane pacjenta i zlecenia) urządzeniom wykonującym badania obrazowe i wyposażonym w moduł DICOM Modality Worklist. W efekcie dane zlecenia wysyłane są bezpośrednio na urządzenie bez konieczności „ręcznego” wpisywania danych przez operatora.

Opisywanie głosowe

Speechraad to aplikacja stanowiąca element systemu CGM NETRAAD, umożliwiająca rejestrację oraz archiwizację opisów audio. Użytkownicy tego modułu mogą dokonywać głosowego opisu badania, który w formie pliku dźwiękowego zostaje zapisany w systemie.

Wybrane funkcjonalności Speechraad:

 • manipulowanie nagraniem (przewijanie/wstawianie/nadpisywanie),
 • odtwarzanie nagrania,
 • kompresja do formatu DSS/DS2, MP3/WMA,
 • przesłanie nagrania do systemu RIS,
 • korektor grafi czny.

Import badań

Moduł umożliwia importowanie obrazów DICOM oraz plików grafi cznych do archiwum PACS oraz przypisanie ich do konkretnego pacjenta w systemie RIS. W ramach modułu możliwy jest podgląd obrazów DICOM obejmujący takie funkcje, jak: powiększenie, pomniejszenie, zmiana kontrastu czy obracanie. Importowane badania są zapisane w archiwum PACS i dostępne w ramach elektronicznego rekordu pacjenta.

Raporty i zestawienia

Moduł umożliwia generowanie różnego typu raportów i zestawień analitycznych. Użytkownicy otrzymują dostęp do raportów dotyczących wykonanych badań, jednostek zlecających, zużytych materiałów, kosztów wykonanych procedur, a także mogą tworzyć inne raporty wg własnych kryteriów.

Teleradiologia – system CWT

Teleradiologia, czyli konsultowanie na odległość, jest obecnie najnowszą formą świadczenia usług medycznych łączącą w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Umożliwia przełamanie barier geograficznych, pozwalając tym samym na wymianę informacji oraz obrazów diagnostycznych między placówkami wykonującymi badania a stawiającymi diagnozy. Teleradiologia jest bez wątpienia ważnym narzędziem pracy współczesnego radiologa i zdobywa coraz większe uznanie wśród specjalistów na całym świecie.

CWT (Centralny Węzeł Teleradiologiczny) jest platformą konsultacji teleradiologicznych. Pozwala na szybkie przesyłanie i opisywanie badań obrazowych w renomowanych ośrodkach konsultacyjnych. Przesyłanie badań obrazowych do konsultacji w centrum opisowym odbywa się za pośrednictwem sieci internetowej po zabezpieczonym łączu VPN (Virtual Private Network). Wykonany opis badania jest odsyłany w formie elektronicznej do systemu RIS, gdzie pojawia się automatycznie i jest dostępny w ramach medycznego rekordu pacjenta.

Konsultacje badań

Istotnym ogniwem systemu CWT jest dostęp do wysoce wyspecjalizowanej kadry medycznej świadczącej usługi w trybie 24/7/365. W zależności od potrzeb klienta oraz specyfiki przypadków medycznych opisy realizowane są w przedziale od 2 do 48 godzin. Konsultacje obejmują pełen zakres badań obrazowych.

Dlaczego warto korzystać z CWT?

Platforma konsultacji radiologicznych CWT wspiera rozwój placówek medycznych oraz poprawia jakość obsługi pacjentów. Czas oczekiwania na konsultację znacznie się skraca, a obecność pacjenta oraz lekarza w tym samym miejscu nie jest konieczna. CWT pomaga w sytuacjach, gdy zespół radiologów potrzebuje wsparcia podczas dużego natężenia pracy, w okresie urlopowym, świątecznym lub w trakcie dyżurów nocnych. To również doskonałe rozwiązanie w przypadku utrudnień związanych ze znalezieniem pełnoetatowego specjalisty radiologa.

Korzyści z wdrożenia CWT:

 • konsultacje badań w trybie 24/7/365,
 • szybki czas realizacji – obsługa badań cito nawet do 30 min,
 • badania planowe do 24 h,
 • dostęp do wysoce wyspecjalizowanej kadry medycznej,
 • pełen zakres opisów badań MRI, TK, DR, MG,
 • optymalizacja kosztów,
 • wzrost jakości świadczonych usług.

Bezpieczeństwo danych

Szczególny nacisk w budowie systemu CWT postawiono na bezpieczeństwo. Zastosowana technologia komunikacji pomiędzy jednostką zlecającą a ośrodkiem konsultacyjnym spełnia najwyższe standardy:

 • wysoki poziom zabezpieczeń,
 • autoryzowany i monitorowany dostęp do systemu,
 • szyfrowanie danych – SSL i VPN,
 • podpis elektroniczny,
 • bezpieczne archiwum PACS.

CGM ENDORAAD – dla endoskopii i USG

CGM ENDORAAD to system przeznaczony do cyfrowej rejestracji, archiwizacji oraz interpretacji obrazów diagnostycznych oraz badań wideo. Znajduje zastosowanie w pracowniach endoskopowych i USG, a także w laparoskopii, kolonoskopii, gastroskopii, sigmoidoskopii, ERCP, bronchoskopii i EUS. Rejestrowane w trakcie badania obrazy lub sekwencje wideo są zapisywane w dedykowanym archiwum i udostępniane lekarzom do opisu.

Funkcjonalność systemu

CGM ENDORAAD to system wielomodułowy, udostępnia szereg funkcjonalności obejmujących pracę w gabinecie zabiegowym, archiwizację badań diagnostycznych oraz zarządzanie zakładem diagnostyki. System pozwala użytkownikom tworzyć raporty (rejestrować obrazy oraz sekwencje wideo) w „czasie rzeczywistym” w trakcie wykonywania badania. Po archiwizacji wszystkie obrazy oraz raporty można przeglądać na oddziałach szpitalnych oraz w innych lokalizacjach za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.

Wybrane funkcjonalności:

 • zapis i archiwizacja dowolnych sekwencji wideo lub pojedynczych obrazów,
 • wydruk wyniku badania wraz z wykonanymi zdjęciami,
 • archiwizowanie danych w formacie DICOM i non‑DICOM,
 • archiwizowanie danych z innych pracowni obrazowych – jedno centralne archiwum dla wszystkich badań,
 • rejestracja pacjentów na badania, tworzenie grafików oraz list roboczych,
 • nagrywanie badań oraz wyników na płytach CD/DVD.

Integracja z innymi systemami

System umożliwia dostęp do listy roboczej, z poziomu której można dokonać wyboru pacjenta wraz z jego danymi demograficznymi, epizodem oraz informacjami na temat zlecenia. Poprzez standard HL7 CGM ENDORAAD komunikuje się z innymi systemami w szpitalu, umożliwiając przepływ zleceń oraz danych medycznych. Takie rozwiązanie pozwala stworzyć kompletny rekord medyczny dla każdego pacjenta.

Dlaczego warto korzystać z CGM ENDORAAD?

Istotnym aspektem ergonomii pracy w systemie jest jego prostota i intuicyjność. CGM ENDORAAD wspomaga pracę i jest przyjazny użytkownikom. Dużym udogodnieniem wpływającym na płynność pracy są wbudowane kreatory raportów. Lekarze mogą generować formularze wyników badań, uwzględniając elementy kliniczne dla poszczególnych procedur medycznych wykonywanych w ramach różnych pracowni endoskopowych i USG.

Korzyści z wdrożenia CGM ENDORAAD:

 • praca w intuicyjnym i łatwym w obsłudze w systemie,
 • dostęp do kreatora raportów,
 • integracja z innymi systemami.

CGM NETRAAD WEB – dostęp do badań poza szpitalem

Lekarze potrzebują łatwego i szybkiego dostępu do informacji medycznych również poza gabinetem, a nawet poza terenem szpitala. Prosty dostęp do kompletnych informacji o pacjencie poprzez przeglądarkę webową jest wówczas kluczowym udogodnieniem w codziennej pracy. Uniezależnienie dystrybucji danych medycznych od platformy systemowej funkcjonującej w sieci szpitalnej oraz od stacji roboczych jest możliwe dzięki aplikacji CGM NETRAAD WEB, wykorzystywanej do dystrybucji badań obrazowych.

Dostęp obrazów i wyników badań

CGM NETRAAD WEB obsługuje dystrybucję zarchiwizowanych obrazów i opisów badań na terenie szpitala oraz poza nim (odległe lokalizacje, telekonsultacje). Grupuje i udostępnia dowolne obrazy medyczne, niezależnie od miejsca i czasu (na izbie przyjęć, w poradniach i klinikach), oraz weryfikuje prawo dostępu do badań poprzez rozbudowany system kontroli. CGM NETRAAD WEB wyposażony jest w graficzny spis treści w formie ikon. W zależności od potrzeb diagnosty system umożliwia podgląd obrazów w jakości referencyjnej lub diagnostycznej, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja obciążenia transferu sieci. Praca w aplikacji jest możliwa z poziomu systemu Windows, Linux, OS X oraz innych platform.

Folder do pobrania: CGM NETRAAD PL

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wpChatIcon